Tjänster

Struktur på din IT

Syfte
Ta fram en plan för att strukturera och effektivisera er IS/IT-verksamhet främst avseende förvaltning och drift samt implementera detta i verksamheten.
Omfattning
 • Analys av IS/IT processer, kostnader och miljö.
 • Ta fram mätvärden för kvalité, kostnad samt leveransförmåga.
 • Utreda var potentialen finns för leveranskvalité, kostnadsreduceringar, processförbättringar/förenkling.
 • Driva genomförandet.
 • Uppföljning av resultat avseende tidigare mätvärden.

Outsourcing

Syfte
En väl hanterad och planerad outsourcing där målen med outsourcingen ges förutsättningar att uppfyllas.
Omfattning
 • Stöd vid upphandling - granskning av avtal, prisnivåer, hjälp vid förhandling.
 • Transition - vägledning samt projektledning av överförande av egen miljö till outsourcingleverantör. Där ingår kompetensöverföring, verifiering, personalhantering samt, uppföljning av avtalets efterlevnad.
 • Stöd pågående avtal - avtalsanalys, analys av förväntad leverans, GAP-analys avtal - erhållen leverans.
 • Skapa avtalsförståelse hos kund och leverantör samt vid behov driva frågor som att påverka kundens förväntningar, ändringar av avtal alternativt påverka leveransen.

Rekrytering

Syfte
Hjälp till företag utan egna HR-resurser att rekrytera nyckelpersoner inom IT.
Omfattning
 • Tar fram kravprofil.
 • Kontakt med sökande.
 • Urval inför intervjuer.
 • Planering och genomförande av intervjuer.
 • Rekommendation.

Interimsuppdrag

Syfte
Chef under kortare eller längre period.
Omfattning
 • Personalansvar.
 • Budgetansvar.
 • Arbetsledning.
 • etc.